ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door De Drie Pandjes.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij De Drie Pandjes;

– Bestelling: een bestelling van een klant via de website van De Drie Pandjes of een andere online besteldienst;

– Website: www.dedriepandjes.nl;

– Overeenkomst: een overeenkomst tussen Klant en De Drie Pandjes met betrekking tot de bestelling;

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen.

2.2 De overeenkomst komt tot stand zodra de klant op het moment dat de bestelling is gedaan.

2.3 De Drie Pandjes faciliteert slechts het bestelproces, maar zij is geen partij bij de overeenkomst.

2.4 Voor de correcte uitvoering van de overeenkomst is vereist dat de klant de juiste en volledige contactgegevens invult bij het invoeren van de Bestelling. De Klant dient de De Drie Pandjes te informeren bij onjuistheden of onvolledigheden.

 

Artikel 3 Betaling

3.1 Bij het tot stand komen van de overeenkomst ontstaat een betalingsverplichting van de klant jegens De Drie Pandjes.

3.2 Betaling is voorafgaand aan het afhalen van de bestelling mogelijk op de website.

3.3 Eventuele kortingen, al dan niet in verband met een promotionele actie, dienen tijdens het bestelproces te worden gemeld door het invoeren van een kortingscode. De Drie Pandjes is niet gehouden om een korting te verstrekken indien de Klant geen kortingscode heeft ingevoerd.

 

Artikel 4 Annulering

4.1 In verband met de beperkte houdbaarheid van de producten van De Drie Pandjes kunnen overeenkomsten niet door de Klant worden ontbonden. Derhalve kan een bestelling niet door een klant worden geannuleerd, nadat de klant een online bestelling heeft gedaan. Alleen telefonisch overleg zou de annulering eventueel in gang gezet kunnen worden als onze keuken nog niet begonnen is met de bestelling.

 

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechtenrechten met betrekking tot de website waaronder merkrechten, domeinnamen, handelsnamen, aanduidingen, logo’s, reclameslagzinnen en al hetgeen daaronder valt in de ruimste zin des woords berusten bij De Drie Pandjes.

5.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van De Drie Pandjes is het derden niet toegestaan niet om materiaal van de website, op welke wijze dan ook, te gebruiken. Onder meer doch niet uitsluitend is het derden bij gebreke van voormelde toestemming niet toegestaan om materiaal van de website te kopiëren, te reproduceren of te verspreiden.

 

Artikel 6 Klachtenregeling

6.1 Klachten over de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst kunnen worden gemeld naar het mail adres of telefoon waarvan contactgegevens op de website worden vermeld.

6.2 Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kan daarvan een melding worden gemaakt via info@dedriepandjes.nl. Wij spannen ons in om de klacht zo spoedig mogelijk te behandelen, waarbij we ernaar streven om voor tijdige terugkoppeling aan de klant zorg te dragen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De totale aansprakelijkheid van De Drie Pandjes, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot een vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de Bestelling.

7.2 De aansprakelijkheid van De Drie Pandjes voor indirecte schade zoals gevolgschade of winstderving is uitgesloten.

 

Artikel 8 Geschillen

8.1 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Amersfoort.